Legal Disclaimer

We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site aandachtig te lezen, waarnaar op de homepage wordt verwezen via een hyperlink. Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy  & Cookie Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, ’t Rozenland bvba, als voor jou, de gebruiker. Door het gebruik van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat onze Algemene Voorwaarden op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen  door alle partijen schriftelijk vastgelegd en aanvaard wordt . Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

  1. Wie zijn wij? 

De website www.groenebeuk.be wordt uitgebaat door :

‘t Rozenland bvba met maatschappelijke zetel :

Heiplasweg 35 – 9340 LEDE – BELGIË

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0456 151 210 en met als BTW identificatienummer BE 0456 151 210

E-mail: klantendienst@rozenland.be

Telefoon: +32 (0)53 806695 (kantooruren)

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

  1. Onze website 

2.1 Toegankelijkheid van de website, werking en veiligheid

We doen ons uiterste best om een duidelijke en gebruiksvriendelijke website aan te bieden die veilig is voor iedere gebruiker. Hiervoor nemen we dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Absolute garanties geven kunnen we echter niet. Onze maatregelen moet men bijgevolg beschouwen als een middelenverbintenis.

Elk gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. D.w.z. dat wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor schade die kan voortvloeien uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op de website & beperking aansprakelijkheid

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De informatie is echter niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan bijgevolg niet als persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. De inhoud op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving ten allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ’t Rozenland bvba.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

Indien U per vergissing een mail ontvangen heeft van ons (bv door een toevallige foutieve schrijffout van een e-mail adres hetgeen zeer gelijkend kan zijn), verwittig dan alstublieft de afzender per reply e-mail en vernietig de per vergissing ontvangen e-mail. E-mail en bijgevoegde bestanden worden zorgvuldig gecontroleerd op computervirussen volgens onze standaardprocedures, doch wij waarborgen niet dat e-mailverkeer virusvrij is.

2.3 Ongeoorloofd of verboden gebruik

Ook jij als gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. Als gebruiker moet je je steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons bedrijfsmodel te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van elke vorm van schadelijke of kwaadaardige programmatuur (Malicious Software/Malware) zoals computervirussen, de rootkits,  spyware, ransomeware,  worms, keyloggers, trojaans paard, backdoor, url-spoofing, dialer, browser hijackers,  cancelbots, IRC-bot, roqueware, adware,… De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, op het forum, op het formulier zijn niet toegelaten (oa junk mail, spamming, hoax kettingbrieven,…)

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij ’t Rozenland bvba vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

  1. Links naar andere websites 

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link, naar andere (vreemde) websites dan de onze, bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de andere website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming, noch voor de inhoud op die websites. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

Is uw content (deels) overgenomen op onze site en/of is uw site gelinkt op onze site en heeft u daar problemen mee, neem dan alstublieft contact met ons op en wij maken dit graag ongedaan.

  1. Intellectuele eigendom 

Het geheel van de op deze Website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, artikels, ideeën, foto’s, tekeningen,  beelden, iconen, video’s, audio, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ’t Rozenland bvba of rechthoudende derden.

Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Het is verboden om de inhoud van de Website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden, op te slaan (met uitzondering van het automatisch opslaan in het cache geheugen van de browser) of op een commerciële wijze aan te wenden zonder de toestemming van de rechthebbende. ’t Rozenland bvba hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

  1. Verwerking persoonsgegevens 

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy policy te consulteren via onze website.

  1. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden. 

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ’t Rozenland bvba, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Aalst en Dendermonde, en het Belgisch recht is van toepassing

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.